MAGAZYN

 

Gwarantujemy dostęp do magazynów od poniedziałku do piątku.
Według życzenia oferujemy:

- wszechstronną obsługę magazynów i składów celnych
- rozładunki
- przeładunki
- paletyzowanie
- wózki widłowe

Procedura składu celnego a składy celne i ich rodzaje

W NASZYM Składzie Celnym można eksportować/ importować towary nieunijcne.

W ramach procedury składu celnego ,(art. 98 KC UE, art. 524 i nast. KC W UE) na obszarze celnym Wspólnoty mogą być składowane następujące towary:

-niewspólnotowe, które nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej;

- wspólnotowe, dla których odrębne przepisy przewidują stosowanie środków zwykle stosowanych przy ich wywozie.

Natomiast skład celny to każde miejsce uznane przez organy celne i znajdujące się pod dozorem celnym, w którym towary mogą być przechowywane zgodnie z ustalonymi warunkami (procedurą składu celnego).

Założenia i istota procedury składu celnego

Stosowanie tej procedury wynika z kilku przyczyn. Może to być np.:

- składowanie towarów przeznaczonych do dalszego wywozu („skład tranzytowy”, czy też coś w rodzaju przedłużonego tranzytu);

- przechowywanie towarów do czasu faktycznego zapotrzebowania rynku na nie

bez konieczności ponoszenia opłat celnych („skład kredytowy”);

- przechowywanie do czasu zakończenia określonej procedury i dopiero potem wywóz („skład wywozowy”),

- przeczekanie czasowych ograniczeń wynikających z instrumentów polityki handlowej (zakazy czy ograniczenia);

- w przypadku produktów rolnych związanych z WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) po to by w chwili wprowadzenia ich do składu uzyskać odpowiednią dotację („skład zwrotów prefinansowanych” czy np. VAT).